Corporate Finance

28 Jun

This document provides summarized answers to the Corporate Finance state exam questions at the IES FSV UK (Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy).

The exam questions were:

 1. Modiglianiho-Millerova teorie kapitálové struktury, její předpoklady a hlavní závěry. Srovnání s tradicionalistickým přístupem k determinaci kapitálové struktury.
  (Miller-Modigliani theory of capital structure, its assumptions and main conclusions. Comparison with traditionalist approach to capital structure.)
 2. Pojem daňový štít, jeho kvantifikace a vliv na hodnotu firmy. Základní typy daní placených korporacemi.
  (Tax shield, its quantification and its effect on the value of the firm. Main types of taxes paid by corporations.)
 3. Firemní náklady úpadku a finanční tísně, vliv na hodnotu firmy. Chování akcionářů a věřitelů v prostředí finanční tísně.
  (Cost of financial distress, and the influence of financial distress on the value of firm. Behavior of creditors of a firm in financial distress.)
 4. Základní pojmy a techniky dlouhodobého dluhového financování. Jeho tradiční nástroje a nástroje s opčními prvky. Odlišnosti dluhu a akcií.
  (Main notions and techniques of long term debt financing. Main traditional tools of long term financing and tools with option features. Differences between debt and equity.)
 5. Základní pojmy a techniky akciového financování. Oceňování předkupních práv.
  (Main notions and techniques of equity financing. Valuation of warrants.)
 6. Dividendová politika a její vliv na hodnotu firmy.
  (Dividend policy and its effect on the value of the firm.)
 7. Základní metody krátkodobého financování firmy. Modely pro řízení zásob.
  (Main methods of short term financing. Models of inventory management.)
 8. Leasing jako způsob dlouhodobého financování firmy. Přínosy a náklady ve srovnání s dluhovým financováním.
  (Leasing as a type of long term financing of a firm. Benefits and costs compared to debt financing.)
 9. Ekonomické náklady a výnosy fúzí, jejich dopad na hodnotu akcií zúčastněných společností.
  (Economic costs and benefits of mergers, their effect on the value of shares of the merging companies.)
Corporate finance - exam preparation notes
Title: Corporate finance - exam preparation notes (721 clicks)
Caption: Corporate finance - exam preparation notes
Filename: cf.pdf
Size: 653 KB

No comments yet

Leave a Reply